Bestill før kl 13 i morgen MANDAG og vi sender tirsdag ?

FORRETNINGSBETINGELSER

Nedenfor fremgår forretningsbetingelsene (salgs- og leveringsbetingelsene) til LaserTrykk.no som gjelder mellom bestilleren og LaserTrykk.no i det omfang de ikke fravikes ved uttrykkelig avtale mellom partene.

Vær spesielt oppmerksom på disse fire punktene:

1.3. (fargeavvik)
CMYK: Ved CMYK-print kan det forekomme fargeavvik på +/- 5%.

3.3. (leveringssted)
Leveringsstedet er LaserTrykk.nos forretningslokaler. All forsendelse utover plassens grenser skjer for bestillerens regning, jvf. pkt. 2.4. og risiko. LaserTrykk.no er forpliktet til, på bestillerens anmodning og dennes regning, jvf. pkt. 2.4, å tegne transportforsikring.

8.3. (mer- eller mindrelevering)
LaserTrykk.no har rett til mer- eller mindrelevering på inntil 10% av avtalt opplag.

9.3. (driftstap)
I tilfelle av forsinkelse eller i tilfelle mangler ved det leverte hefter LaserTrykk.no ikke for driftstap, tap av avanse eller annet indirekte tap, herunder tap som følge av bestillerens rettsforhold overfor tredjemann, jvf. dog pkt. 9.4.

15. Persondata
Bestillerne innestår for at opplysningsplikten i henhold til persondatafordringen overfor de registrerte personer i det materiale som skal anvendes for LaserTrykk.nos løsning og etterfølgende oppbevaring av oppgaven hos LaserTrykk.no er iakttatt.

Last ned vilkår og betingelser
Du kan laste ned våre vilkår og betingelser her.

Mia Røndrup
Spørsmål
Har du noen spørsmål, så sitter vi klare til å veilede. Bare skriv til info@lasertrykk.no elle rring på tlf. 22 23 70 70

1.0 Tilbud og avtale

1.1.
Tilbud er bindende for LaserTrykk.no i 30 dager, regnet fra tilbudets dato.

1.2.
Avtale er inngått når bestillerens aksept er mottatt av LaserTrykk.no.

1.3.
CMYK: Ved CMYK print kan det forekomme fargeavvik på +/- 5%.

1.4.
Det kan forekomme en mindre variasjon/skjevhet ved etterbehandling av trykksaker (skjæring/falsing og ev. samling av hefter) på +/- 1,5 – 2 mm.

2.0. Pris

2.1.
Alle priser er ekskl. mva.

2.2.
Alle priser er gitt på grunnlag av det, på datoen for avgivelse av tilbud, gjeldende nivå for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1.
Har bestilleren bedt LaserTrykk.no om å utarbeide skisser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetrykk, cromalin mm er LaserTrykk.no berettiget til å få dette arbeid betalt med LaserTrykk.nos til enhver tid gjeldende timetakst.

2.2.2.
Såfremt det i tiden fram til leveransens gjennomførelse er inntrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige avgifter eller øvrige omkostninger, er LaserTrykk.no berettiget til å regulere prisen med slike dokumenterte stigninger.

2.2.3.
Såfremt det i tiden fram til leveransens gjennomførelse er inntrådt fall i lønninger, materialepriser, offentlige avgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til å kreve prisen regulert med slike dokumenterte fall.

2.2.4.
Priser i fremmed valuta er basert på, den på tilbudsdatoen, gjeldende valuta i norske kroner. Leverandøren forbeholder seg rett ved kursendringer, før betaling, å endre prisen tilsvarende.

2.3.
Utover den tilbudte eller avtalte pris, er LaserTrykk.no berettiget til å kreve betaling for:

2.3.1.
Arbeid som påløper som følge av at det grunnmateriale bestilleren har gitt LaserTrykk.no, viser seg å være ufullstendig, uegnet eller mangelfull, eller det foretas rettelser i det leverte materiale etter arbeidet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbeid 500 kr. orienterer LaserTrykk.no om dette innen arbeidet settes igang.

2.3.2.
Merarbeid eller andre forarbeider som avtales med bestilleren etter avtalens inngåelse.

2.4.
Alle priser er beregnet for levering på LaserTrykk.no:s adresse i Oslo (Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu). Omkostninger til transport utover denne adresse og til transportforsikring betales av bestilleren utover den avtalte pris, jf. pkt. 3.3. LaserTrykk.no bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gjør oppmerksom på det.

2.5.
Ønsker bestilleren - og påtar LaserTrykk.no seg - å oppbevare ferdig arbeid eller eiendom som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag for dette ut over den avtalte pris.

2.6.
Hvis bestilleren ønsker å betale fra en utenlandsk bankkonto, må bestillingen betale alle avgifter og kostnader for overføringen.

2.7.
Vi fakturerer gjerne uten moms, men det pålegges et gebyr på 200 kr på grunn av den ekstra administrasjonen.

2.8.
Er kunden blitt opplyst om, at det blir innhentet en spesialvare (f.eks. en spesifikk papirtye) for å kunne løse oppgaven til den avtalte pris, forbeholder LaserTrykk.no seg retten til å lage en delfakturering for denne varen, når den er kommet på lager.

2.9.
Skal LaserTrykk.no oppbevare en kundes vare eller halvfabrikat (f.eks spesialpapir) på LaserTrykk.nos lager i over en måned, så har LaserTrykk.no rett til å fakturere kunden 173 kr per måned per palle for denne ytelsen.

3. Levering

3.1.
Med de i pkt. 3.2. nevnte forbehold, finner levering sted på den med bestilleren avtalte tid. Dersom det ikke er avtalt en slik leveringstid, finner levering sted, når LaserTrykk.nos arbeid er ferdig

3.2.
Forsinkes eller forhindres levering på grunn av noen av de i pkt. 9.1. nevnte omstendigheter eller bestillerens handling eller unnlatelse, har LaserTrykk.no rett til en tilsvarende forlengelse av leveringstiden eller til å heve avtalen. Skulle en begivenhet som ovennevnte bevirke, at oppfyllelse av LaserTrykk.nos leveringsforpliktelser fordyres for LaserTrykk.no er LaserTrykk.no forpliktet til å gjennomføre disse såfremt bestilleren erklærer å skadesløsholde LaserTrykk.no ved betaling av den av LaserTrykk.nos beregnet merpris.

3.3.
Leveringsstedet er LaserTrykk.nos forretningslokale. All forsendelse ut over plassens grenser skjer for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. LaserTrykk.no er forpliktet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. å tegne transportforsikring.

4. Betaling

4.1.
Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje 10 dager etter fakturadato.

4.2.
Det påløper rente fra forfallsdagen med 2% pr. påbegynt måned.

4.3.
På LaserTrykk.nos anmodning er bestilleren til enhver tid forpliktet til å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, er LaserTrykk.no forpliktet til å friholde bestilleren for enhver utgift forbundet med dette.

4.4.
Er bestillerens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er LaserTrykk.no berettiget til delvis fakturering.

5. Eiendomsforhold

Samtlige varer fra LaserTrykk.no - forblir til endelig betaling av samtlige fordringer LaserTrykk.nos eiendom.

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1.
Skisser, layout, rentegning, tekstforslag, maler o.l. uansett med hvilken teknikk disse er fremstilt og uansett på hvilken måte de oppbevares, tilhører LaserTrykk.no og må ikke uten LaserTrykk.nos godkjendelse overlates til tredjemann.

6.2.
Hva LaserTrykk.no har tilveiebrakt eller latt tilveiebringe til bruk for leveransen, det være seg forarbeidet eller mellomprodukter, slik som reproduksjons- og trykkmedia, uansett med hvilken teknikk disse er fremstilt, og uansett med hvilken måte de oppbevares, samt verktøy som f.eks. stanse-, prege- eller sveiseverktøy, er LaserTrykk.nos eiendom og kan ikke etter arbeidets utførelse kreves utlevert. Dette gjelder, uansett om det tilveiebragte måtte være særskilt fakturert.

6.3.
Det i pkt. 6.2. omhandlede må alene anvendes til arbeider for bestilleren og oppbevares kun etter avtale om dette.

7. Forsinkelse

Inntreffer forsinkelser, er bestilleren, med det av pkt. 3.2. følgende forbehold, berettiget til at heve avtalen, såfremt han samtidig med avtalens inngåelse har presisert betydningen av, at levering skjer på nøyaktig bestemt tid.

8. Mangler

8.1.
LaserTrykk.no har ikke ansvar for feil som bestilleren ikke skriftlig har rettet i korrektur eller prøvetrykk.

8.2.
Mindre avvik fra godkjente prøver eller avtalt spesifikasjon berettiger ikke bestilleren til prisavslag eller til å nekte å motta det bestilte.

8.3.
LaserTrykk.no har rett til over-/underlevering på opptil 10 % av bestilt opplag, uten justering av faktura.

Ved over-/underlevering av bok-ordre blir fakturaen justert etter faktisk levert antall til stykkprisen som er oppgitt i ordrebekreftelsen.

8.4.
Viser leveransen seg å være mangelfull, er bestilleren forpliktet til straks å reklamere over dette. Unnlates reklamasjon eller reklamerer bestilleren ikke innen 8 dager fra levering har funnet sted, mister bestilleren adgangen til å gjøre mangelen gjeldende. LaserTrykk.no er berettiget til å avhjelpe en mangel, såfremt dette kan skje innen rimelig tid.

8.5.
Såfremt bestilleren selv tilveiebringer papir eller annet til leveransen, hefter LaserTrykk.no ikke for feil eller mangler som kan henføres til dette.

9. Ansvar

9.1.
I tilfelle av forsinkelse av - og i tilfelle av - mangler ved det leverte har LaserTrykk.no ikke ansvar, hvor forsinkelsen eller mangelen skyldes feil i eller beskadigelse av produksjonsutstyr, som bevislig har forårsaket forsinkelse eller beskadigelse av produksjonen, i tilfelle av arbeidskonflikter av enhver art og forøvrig enhver omstendighet, som LaserTrykk.no ikke er herre over, så som brann, vannskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner på drivkraft, eksport- og importforbud og annen force majeure situasjon.

9.2.
Forsinkelse eller mangelfull leveranse omfattet av den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihet, hvis årsaken til underleverandørens forsinkelse eller manglende utførelse er en av de i pkt. 9.1. nevnte omstendigheter eller virksomhetens opphør.

9.3.
I tilfelle av forsinkelse eller i tilfelle av mangler ved det leverte hefter LaserTrykk.no ikke for driftstap, tap av avanse eller annet inndirekte tap, herunder tap som følge av bestillerens rettsforhold overfor tredjemann, jf. dog pkt. 9.4.

9.4.
LaserTrykk.no har ikke ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldiggjørelse eller utgivelse av skrift, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr herunder formgivning eller annet, som kan være underkastet tredjemanns rettigheter. Pådrar LaserTrykk.no seg ansvar overfor tredjemann i anledning av bestillerens manglende hjemmel til utnyttelse av tredjemanns tilkommende rettigheter, holder bestilleren LaserTrykk.no skadesløs for et slikt ansvar.

9.5.
LaserTrykk.no har ikke ansvar for tap eller beskadigelse av eiendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er LaserTrykk.nos, men som er overlatt til denne av bestilleren med henblikk på oppbevaring, herunder oppbevaring av arbeider LaserTrykk.no har utført, jf. pkt. 2.5. LaserTrykk.no er dog ansvarlig såfremt det godtgjøres, at tapet eller beskadigelsen skyldes grov uaktsom atfærd utvist av LaserTrykk.no. Bestilleren må selv sørge for forsikring av gjenstanden imot skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal det gjøres klart oppmerksom på dette ved levering av materialet - hertil skal det leveres med frankert retur emballage.

10. Underleverandører

LaserTrykk.no er berettiget til helt eller delvis å la arbeid utføres hos underleverandører.

11. Periodiske skrifter

Hvis det med bestilleren av periodiske skrifter ikke er truffet annen avtale, gjelder en oppsigelsesfrist av 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uke- og 14 dagers skrifter.

12. Kjøpsloven

Norsk lovgivning, herunder kjøpsloven, anvendes på avtalen i det omfang rettstilstanden ikke er fastlagt i avtalens tekst eller i salgs- og leveringsbetingelsene. En eventuell tvist vedrørende avtalens fortolkning eller vilkårenes oppyllelse og håndhevelse kan alene innbringes for norske domstoler i overensstemmelse med norske regler.

13. Tvister

13.1.
Oppstår det i anledning av leveransen tvil om varens kontraktmessighet m.v. er det vår rett å velge, om tvisten skal avgjøres ved voldgift eller ved de ordinære domstoler.

13.2.
Skal saken føres ved domstolene, skal saken anlegges ved vårt hovedkontors domstol uten hensyn til hvor kjøper bor eller oppholder seg.

14. Markedsføring e-post

14.1.
Som kunde hos LaserTrykk.no kan din e-post adresse bli brukt i markedsføringsøyemed.

14.2.
Din e-post adresse vil aldri bli gitt videre/solgt til tredjemann.

14.3.
Du mottar kun informasjon om relevante produkter fra LaserTrykk.no og LaserTrykk.no. Nyhetsbrev utstedes 1-2 ganger i uken.

14.4.
Du kan til enhver tid avmelde deg e-post serivce på adressen http://www.LaserTrykk.no.

Opplever du problemer med avmeldingen eller har du spørsmål, kan du skrive til kundeservice på info@LaserTrykk.no.

15. Persondata

Bestillerne innestår for at opplysningsplikten i henhold til persondatafordringen overfor de registrerte personer i det materiale som skal anvendes for LaserTrykk.nos løsning og etterfølgende oppbevaring av oppgaven hos LaserTrykk.no er iakttatt.

Kundeservice i verdensklasse

Trenger du hjelp?

Vi sitter klare døgnet rundt og du får bl.a. din egen faste trykksaks-rådgiver.

Gratis filsjekk

Er du i tvil om filen din kan brukes til trykking?
LaserTrykk.no tilbyr gratis og uforpliktende filkontroll.

Les mer

E-mailservice

Gjør som 81 000 andre og påmeld deg vår e-mailservice i dag.

Abonner

Gratis prøver

Se vår flotte trykkvalitet og vurder hvilken papirtype som passer til ditt behov.

Bestill trykkprøver

Maler

Bruk våre maler og unngå problemer med beskjæring, dokumentstørrelse mm. når du designer din trykksak.

Les mer
Loading ...

Din innkjøpskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet pris : ekskl. mva
Samlet rabat: